فال روزانه امروز را ببینید.

توجه توجه: فال روزانه یا فال روز یا فال امروز بر اساس حرکات سیارات و سماوات و کواکب در آسمان تهیه شده است. تمام تقذیرات در آسمان قابل خواندن هستند. تقدیرات را قدر الهی مینامیم. قدر الهی با انجام کارهای خوب و بد تغییر میکند. پس مطالب زیر به صورت پیشفرض در آسمان ها نوشته شده که با انجام دادن کار خیر و شر توسط هر شخصی تغییر میکند. تنها قضای الهی است که تغییر نمیکند و قضای الهی قابل پیش بینی نیست.لطفا در استفاده از مطالب زیر این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که رفتار و کردار شما(خوب یا بد) در جهان هستی تغییر دهنده ی تمام تقدیرات آسمانی است.

 

فال روزانه شنبه 12 امرداد 1398

فال روزانه امروز متولد فروردین ماه

فال روزانه متولد فروردین
فال روزانه متولد فروردین ماه

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال روزانه امروز متولد اردیبهشت ماه

فال روزانه متولد اردیبهشت ماه
فال روزانه متولد اردیبهشت ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد خرداد ماه

فال روزانه متولد خرداد ماه
فال روزانه متولد خرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد تیر ماه

فال روزانه متولد تیر ماه
فال روزانه متولد تیر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد امرداد ماه

فال روزانه متولد امرداد ماه
فال روزانه متولد امرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد شهریور ماه

فال روزانه متولد شهریورماه
فال روزانه متولد شهریور ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد مهر ماه

فال روزانه متولد مهر ماه
فال روزانه متولد مهر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آبان ماه

فال روزانه متولد آبان ماه
فال روزانه متولد آبان ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آذر ماه

فال روزانه متولد آذر ماه
فال روزانه متولد آذر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد دی ماه

فال روزانه متولد دی ماه
فال روزانه متولد دی ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد بهمن ماه

فال روزانه متولد بهمن ماه
فال روزانه متولد بهمن ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد اسفند ماه

فال روزانه متولد اسفند ماه
فال روزانه متولد اسفند ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه جمعه 11 امرداد 1398

فال روزانه امروز متولد فروردین ماه

فال روزانه متولد فروردین
فال روزانه متولد فروردین ماه

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال روزانه امروز متولد اردیبهشت ماه

فال روزانه متولد اردیبهشت ماه
فال روزانه متولد اردیبهشت ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد خرداد ماه

فال روزانه متولد خرداد ماه
فال روزانه متولد خرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد تیر ماه

فال روزانه متولد تیر ماه
فال روزانه متولد تیر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد امرداد ماه

فال روزانه متولد امرداد ماه
فال روزانه متولد امرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد شهریور ماه

فال روزانه متولد شهریورماه
فال روزانه متولد شهریور ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد مهر ماه

فال روزانه متولد مهر ماه
فال روزانه متولد مهر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آبان ماه

فال روزانه متولد آبان ماه
فال روزانه متولد آبان ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آذر ماه

فال روزانه متولد آذر ماه
فال روزانه متولد آذر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد دی ماه

فال روزانه متولد دی ماه
فال روزانه متولد دی ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد بهمن ماه

فال روزانه متولد بهمن ماه
فال روزانه متولد بهمن ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد اسفند ماه

فال روزانه متولد اسفند ماه
فال روزانه متولد اسفند ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه پنجشنبه 10 امرداد 1398

فال روزانه امروز متولد فروردین ماه

فال روزانه متولد فروردین
فال روزانه متولد فروردین ماه

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال روزانه امروز متولد اردیبهشت ماه

فال روزانه متولد اردیبهشت ماه
فال روزانه متولد اردیبهشت ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد خرداد ماه

فال روزانه متولد خرداد ماه
فال روزانه متولد خرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد تیر ماه

فال روزانه متولد تیر ماه
فال روزانه متولد تیر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد امرداد ماه

فال روزانه متولد امرداد ماه
فال روزانه متولد امرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد شهریور ماه

فال روزانه متولد شهریورماه
فال روزانه متولد شهریور ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد مهر ماه

فال روزانه متولد مهر ماه
فال روزانه متولد مهر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آبان ماه

فال روزانه متولد آبان ماه
فال روزانه متولد آبان ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آذر ماه

فال روزانه متولد آذر ماه
فال روزانه متولد آذر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد دی ماه

فال روزانه متولد دی ماه
فال روزانه متولد دی ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد بهمن ماه

فال روزانه متولد بهمن ماه
فال روزانه متولد بهمن ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد اسفند ماه

فال روزانه متولد اسفند ماه
فال روزانه متولد اسفند ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه چهارشنبه 9 امرداد 1398

فال روزانه امروز متولد فروردین ماه

فال روزانه متولد فروردین
فال روزانه متولد فروردین ماه

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال روزانه امروز متولد اردیبهشت ماه

فال روزانه متولد اردیبهشت ماه
فال روزانه متولد اردیبهشت ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد خرداد ماه

فال روزانه متولد خرداد ماه
فال روزانه متولد خرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد تیر ماه

فال روزانه متولد تیر ماه
فال روزانه متولد تیر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد امرداد ماه

فال روزانه متولد امرداد ماه
فال روزانه متولد امرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد شهریور ماه

فال روزانه متولد شهریورماه
فال روزانه متولد شهریور ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد مهر ماه

فال روزانه متولد مهر ماه
فال روزانه متولد مهر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آبان ماه

فال روزانه متولد آبان ماه
فال روزانه متولد آبان ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آذر ماه

فال روزانه متولد آذر ماه
فال روزانه متولد آذر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد دی ماه

فال روزانه متولد دی ماه
فال روزانه متولد دی ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد بهمن ماه

فال روزانه متولد بهمن ماه
فال روزانه متولد بهمن ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد اسفند ماه

فال روزانه متولد اسفند ماه
فال روزانه متولد اسفند ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه سه شنبه 8 امرداد 1398

فال روزانه امروز متولد فروردین ماه

فال روزانه متولد فروردین
فال روزانه متولد فروردین ماه

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال روزانه امروز متولد اردیبهشت ماه

فال روزانه متولد اردیبهشت ماه
فال روزانه متولد اردیبهشت ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد خرداد ماه

فال روزانه متولد خرداد ماه
فال روزانه متولد خرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد تیر ماه

فال روزانه متولد تیر ماه
فال روزانه متولد تیر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد امرداد ماه

فال روزانه متولد امرداد ماه
فال روزانه متولد امرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد شهریور ماه

فال روزانه متولد شهریورماه
فال روزانه متولد شهریور ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد مهر ماه

فال روزانه متولد مهر ماه
فال روزانه متولد مهر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آبان ماه

فال روزانه متولد آبان ماه
فال روزانه متولد آبان ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آذر ماه

فال روزانه متولد آذر ماه
فال روزانه متولد آذر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد دی ماه

فال روزانه متولد دی ماه
فال روزانه متولد دی ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد بهمن ماه

فال روزانه متولد بهمن ماه
فال روزانه متولد بهمن ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد اسفند ماه

فال روزانه متولد اسفند ماه
فال روزانه متولد اسفند ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه دوشنبه 7 امرداد 1398

شرایط کواکب و ستارگان و سیارات

خورشید لئو  با اورانوس در 90 درجه هم هستند و اخلاق های شما با هم درگیر میشود. البته این منبع بسیار زیادی از انرژی را نیز آزاد میکند. امروز روز ماجراجویی است.ممکنه خوب پیش برود.این حالت میتواند انگیزشی باشد. کمی به خودتون فشار بیاورید. کمی متفاوت باشید. امروز کارهای جدید و متفاوت انجام دهید. اگه هر روز صبحانه نان و پنیر میخورید، امروز نان و کره را امتحان کنید. اگر هر روز کره و مربی میخورید، کره و عسل را امتحان کنید. یا برای ناهار متفاوت باشید. حتی یک قدم کوچک در رفتار شما، تاثیرات شگفت انگیزی خواهد داشت. البته فراموش نکنید اورانوس غیر قابل پیش بینی است. و امروز نقش مهمی در زندگی شما دارد. از کنج خلوت و آرامش خودت بیرون بیا. امروز رو با تغییر شروع کن.یک کار متفاوت تکرار میکنم، یک کار متفاوت.

فال روزانه امروز متولد فروردین ماه

فال روزانه متولد فروردین
فال روزانه متولد فروردین ماه

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال روزانه امروز متولد اردیبهشت ماه

فال روزانه متولد اردیبهشت ماه
فال روزانه متولد اردیبهشت ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد خرداد ماه

فال روزانه متولد خرداد ماه
فال روزانه متولد خرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد تیر ماه

فال روزانه متولد تیر ماه
فال روزانه متولد تیر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد امرداد ماه

فال روزانه متولد امرداد ماه
فال روزانه متولد امرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد شهریور ماه

فال روزانه متولد شهریورماه
فال روزانه متولد شهریور ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد مهر ماه

فال روزانه متولد مهر ماه
فال روزانه متولد مهر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آبان ماه

فال روزانه متولد آبان ماه
فال روزانه متولد آبان ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آذر ماه

فال روزانه متولد آذر ماه
فال روزانه متولد آذر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد دی ماه

فال روزانه متولد دی ماه
فال روزانه متولد دی ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد بهمن ماه

فال روزانه متولد بهمن ماه
فال روزانه متولد بهمن ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد اسفند ماه

فال روزانه متولد اسفند ماه
فال روزانه متولد اسفند ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه یکشنبه 6 امرداد 98

فال روزانه امروز متولد فروردین ماه

فال روزانه متولد فروردین
فال روزانه متولد فروردین ماه

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال روزانه امروز متولد اردیبهشت ماه

فال روزانه متولد اردیبهشت ماه
فال روزانه متولد اردیبهشت ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد خرداد ماه

فال روزانه متولد خرداد ماه
فال روزانه متولد خرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد تیر ماه

فال روزانه متولد تیر ماه
فال روزانه متولد تیر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد امرداد ماه

فال روزانه متولد امرداد ماه
فال روزانه متولد امرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد شهریور ماه

فال روزانه متولد شهریورماه
فال روزانه متولد شهریور ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد مهر ماه

فال روزانه متولد مهر ماه
فال روزانه متولد مهر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آبان ماه

فال روزانه متولد آبان ماه
فال روزانه متولد آبان ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آذر ماه

فال روزانه متولد آذر ماه
فال روزانه متولد آذر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد دی ماه

فال روزانه متولد دی ماه
فال روزانه متولد دی ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد بهمن ماه

فال روزانه متولد بهمن ماه
فال روزانه متولد بهمن ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد اسفند ماه

فال روزانه متولد اسفند ماه
فال روزانه متولد اسفند ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه شنبه 5 امرداد 1398

فال روزانه امروز متولد فروردین ماه

فال روزانه متولد فروردین
فال روزانه متولد فروردین ماه

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال روزانه امروز متولد اردیبهشت ماه

فال روزانه متولد اردیبهشت ماه
فال روزانه متولد اردیبهشت ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد خرداد ماه

فال روزانه متولد خرداد ماه
فال روزانه متولد خرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد تیر ماه

فال روزانه متولد تیر ماه
فال روزانه متولد تیر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد امرداد ماه

فال روزانه متولد امرداد ماه
فال روزانه متولد امرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد شهریور ماه

فال روزانه متولد شهریورماه
فال روزانه متولد شهریور ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد مهر ماه

فال روزانه متولد مهر ماه
فال روزانه متولد مهر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آبان ماه

فال روزانه متولد آبان ماه
فال روزانه متولد آبان ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آذر ماه

فال روزانه متولد آذر ماه
فال روزانه متولد آذر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد دی ماه

فال روزانه متولد دی ماه
فال روزانه متولد دی ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد بهمن ماه

فال روزانه متولد بهمن ماه
فال روزانه متولد بهمن ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد اسفند ماه

فال روزانه متولد اسفند ماه
فال روزانه متولد اسفند ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه جمعه 4 امرداد 98

فال روزانه امروز متولد فروردین ماه

فال روزانه متولد فروردین
فال روزانه متولد فروردین ماه

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال روزانه امروز متولد اردیبهشت ماه

فال روزانه متولد اردیبهشت ماه
فال روزانه متولد اردیبهشت ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد خرداد ماه

فال روزانه متولد خرداد ماه
فال روزانه متولد خرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد تیر ماه

فال روزانه متولد تیر ماه
فال روزانه متولد تیر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد امرداد ماه

فال روزانه متولد امرداد ماه
فال روزانه متولد امرداد ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد شهریور ماه

فال روزانه متولد شهریورماه
فال روزانه متولد شهریور ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد مهر ماه

فال روزانه متولد مهر ماه
فال روزانه متولد مهر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آبان ماه

فال روزانه متولد آبان ماه
فال روزانه متولد آبان ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آذر ماه

فال روزانه متولد آذر ماه
فال روزانه متولد آذر ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد دی ماه

فال روزانه متولد دی ماه
فال روزانه متولد دی ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد بهمن ماه

فال روزانه متولد بهمن ماه
فال روزانه متولد بهمن ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد اسفند ماه

فال روزانه متولد اسفند ماه
فال روزانه متولد اسفند ماه 

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه پنجشنبه 3 امرداد 98

شرایط سیارات و کواکب:

امروز روز خیلی خیلی خوبیه و شما خیلی خوش شانسید که امروز روزیه که مارس به تثلیث ژوپیتر وارد شد.این یعنی تمام انرژی و گسترگی رو نمیشه یک جا جمع کرد. البته خیلی سریع این اتفاق نمی افته و ضرب الاجلی نیست. بلکه در طی سه روز آینده این اتفاقات می افته. امروز  وضعیت ماه با مریخ و مشتری و زحل باعث پشتیبانی از شما میشود به شرط تلاش مضاعف. با توجه به شرایط کلی حاکم بر سیارات، تاثیرات و احتمالات زیر را بخوانید:

فال روزانه امروز متولد فروردین ماه

فال روزانه متولد فروردین
فال روزانه متولد فروردین ماه

 

فروردینی عزیز، در برابر کسی که بهش اهمیت میدی سهل انگار نباش.  شما ممکن است به کسی اجازه دهید که یک رفتار اعتیادآور خطرناک را ادامه دهد، فقط به این دلیل که می خواهید از مواجهه شدن با آن جلوگیری کنید.باید این مسئله را درک کنی که این رفتار برای هیچ کدام از شما خوب نیست.نه برای او ونه برای تو. هرچه بیشتر به دروغ گفتن بپردازید، بیشتر به همه طرف های درگیر آسیب می رسانید. با نگرانی های خود باز و صادق باشید.

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال روزانه امروز متولد اردیبهشت ماه

فال روزانه متولد اردیبهشت ماه
فال روزانه متولد اردیبهشت ماه 

 

اردیبهشتی عزیز، امروز شما ممکن است  با غذا ها و خوراکی ها مشکلاتی داشته باشید و ترجیح بدهید لب به غذا نزنید.. شاید احساس  احترام به خود  در تو کمرنگ شده و خودت را لایق این همه ارزش و احترام نمیدانی و برای همین شما با نابود کردن بدن خودت میخواهی این احساس را منتقل کنی. اما این کاملا غلطه و نباید چنین کاری را انجام دهی. شما برای زنده ماندن به غذا احتیاج داری. نه هر غذایی. بلکه غذای سالم. بدن شما شایسته احترام است و شما باید آن را به سوخت مناسب نیاز داشته باشید که سالم باشد.

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد خرداد ماه

فال روزانه متولد خرداد ماه
فال روزانه متولد خرداد ماه 

 

خردادی عزیز، اگر مشکلی با شریک زندگی شما وجود دارد که نیاز به مطرح کردن دارد، الان زمان مناسبی برای انجام این کار است، فقط برای حفظ تعادل در رابطه، عقب نشینی نکنید. آرامش ذهنی خودت را برای ناراحت نکردن و مشکل به وجود آوردن برای آنها فدا نکنید. فرار از واقعیت فقط برای حفظ یک نمای ساده ی آرامش، به هیچ کس کمکی نمیکند. کاملا با خودتان، احساسات شما و دیگران صادق باشید.

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد تیر ماه

فال روزانه متولد تیر ماه
فال روزانه متولد تیر ماه 

 

تیر ماهی عزیز، شدت روز ممکن است کاملا در حالتی غیر منتظره مخالفت ها را بر انگیزد! این که  این موضوع در حد مخالفت کلامی است یا خیر اهمیت ندارد اما این درگیری کاملا واقعی است. احساسات طرف مقابلت را در نظر بگیر. با نادیده گرفتن احساسات طرف مقابلت به مشکل های بزرگتری برمیخوری. باید توجهت به این مسائل بیشتر باشه و در مورد راه حل های آنها واقع بین باشید. هیچ کس انتظار ندارد شما تمام پاسخ ها را داشته باشید، بنابراین تظاهر نکنید. ما همه انسان هستیم و همه ما اشتباه می کنیم.

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد امرداد ماه

فال روزانه متولد امرداد ماه
فال روزانه متولد امرداد ماه 

 

امردادی عزیز، امروز توجه بیشتری به کسایی که واقعا و از صمیم قلب دوستشان داری و عاشقشان هستی داشته باش. اجازه نده حتی یک روز بدون گفتن "دوستت دارم" به آنها بگذره. زندگی کوتاه است و با گذشت هر روز کوتاه تر هم می شود. شما مسئول احساساتت هستی. نقش یک قربانی را بازی نکن بعدا که زمان گذشت و استفاده نکرده باشی ازش، احساس درد و عصبانیت بیشتری خواهید داشت. در مورد این مسئله جدی که باید به آن توجه بیشتری شود، باید بیشتر تامل کنی.


رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد شهریور ماه

فال روزانه متولد شهریورماه
فال روزانه متولد شهریور ماه 

 

شهریور ماهی عزیز امروز تنش های زیادی را خواهی دید و یا حداقل به یادت میاد. و همش در حال فرار از تنش هستی! از تنش فرار نکن، هر گونه فشار عاطفی که احساس می کنید، در صورت مواجه شدن با آن در زمان حال،پیچیده تر می شود. در حال حاضر  در همین لحظه ای که هستی با تنش ها روبرو شو. هر چه بیشتر با حضور قلبی خود با تنش ها مواجه شوید، کمتر از آینده پشیمان خواهید شد. با مشکلات و تنش ها روبرو شو و آنها را به سامان برسان و بعد رو به جلو حرکت کن. اگر این کار را نکنی آن مشکلات به تو میچسبند و همرات می آیند. مردم ممکن است نیازها و نگرانی های شما را درک نکنند تا زمانی که آنها را واضح بیان نکنید و به زبان نیاورید و در موردشان صحبت نکنید.

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد مهر ماه

فال روزانه متولد مهر ماه
فال روزانه متولد مهر ماه 

 

مهر ماهی عزیز! از قائم شدن پشت موانع فکریت خسته نشدی ؟ تا کی میخوای به این بازی ادامه بدی ؟این بازی ها شما رو هیچ جا نمیبره. قدرت وقعی در ایستادن و نشان دادن هر آنچه که در سر دارید است. شما بایستید و قدرتمندانه هر آنچه در سر دارید را بازگو کنید مخصوصا به کسی که دوستش دارید. اگه حس میکنی چیزی باید بگی، بگو! حرفت رو نخور و قایمش هم نکن. مطرحش کن.اونقدر معطلش نکن تا وضعیت رابطه ات به درجه ی ناسالم برسه و بعد مطرحش کنی.

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آبان ماه

فال روزانه متولد آبان ماه
فال روزانه متولد آبان ماه 

 

از توجه بیش از حد به احساس دیگران دست بردار. وقتشه به خودت و احساست توجه کنی. خیلی خوبه که همیشه خودبین نباشی اما دیگه زیاده رویش هم خوب نیست. یه وقتایی نیاز داری که آهنگ های مورد علاقه خودتو گوش کنی و جلوی آینه به زیبایی های خودت توجه کنی. باید تمایز قایل بشی بین نیاز ها و احساسات خودت و نیازها و احساسات دیگران. از احساساتت حرف بزن. از نیازها و احتیاجاتت بگو. بقیه که قدرت خواندن ذهن رو ندارند. باید مطرح کنی که بفهمند. بقیه هیچ درکی نسبت به احساسی که مطرحش نمیکنی ندارند.

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد آذر ماه

فال روزانه متولد آذر ماه
فال روزانه متولد آذر ماه 

 آذر ماهی عزیز، امروز هیچ فرقی نمیکنه که از دنده چپ بلند بشی یا از دنده راست! بهترین کار اینکه بخوابی و خیالبافی کنی و توی رویای خودت غرق باشی. اما اگر این کار هم نمیتونی بکنی بهتره به صدای قلبت گوش کنی که بهت میگه به من هم توجه کن. احساساتت به شدت در حال اوج گرفتن هستند پس حواست باشه کجا و چجوری و چطوری و برای چه کسیی مصرفشون میکنی.

 

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد دی ماه

فال روزانه متولد دی ماه
فال روزانه متولد دی ماه 

 

دی ماهی عزیز امروز از اون روزهاییه که فکر میکنی از پشت خنجر خوردی! اونم از کسی که عاشقشی. خیلی ار حرفهایی که زدی علیه خودت استفاده میشه و امروز آدم بده ی زندگی میشی. وقتی برای سرزنش کردن به سمتت میان ، در تکذیب و رد حرفای قبلی خودت بهشون بفهمون اونجور برخوردات به خاطر رفتارشون بوده و نه به خاطر خودشون. بهش بفهمون که دوستش داری و اون باید کمی رفتارش رو عوض کنه.

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد بهمن ماه

فال روزانه متولد بهمن ماه
فال روزانه متولد بهمن ماه 

 

بهمن ماهی عزیز ثبات داشته باش! امروز یه حرفی میزنی و یک دقیقه دیگه حرفی متضادش رو میزنی. بی پروا و با عجله از این مبحث به مبحث دیگه ای میپری و این باعث گیج شدن بقیه میشه. اما امروز روزیه که از نزدیکانت به روت میارن که چرا اینجوری هستی؟!! پس قبل از اینکه چیزی بگی، خوب بهش فکر کن. بلند بلند فکر نکن! و هر چی تو ذهنت میاد رو بلند بلند نگو طوری که همه بشنوند. این رویه فکر کردن مداومت ممکنه با تصمیم گیری نهاییت اشتباه گرفته بشه. و سردرگمی برای بقیه به وجود بیاد.

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه امروز متولد اسفند ماه

فال روزانه متولد اسفند ماه
فال روزانه متولد اسفند ماه 

 

اسفند ماهی عزیز، امروز تنش در هوا موج میزنه و همه ازش فراری هستند ولی شما نباید مثل بقیه از تنش فرار کنی. چون امروز دقیقا به تنش نیاز داری تا بفهمی و با این واقعیت روبرو بشی که مشکلات در ضمیر ناخودآگاهت روی رفتارت تاثیر مستقیم زیادی میگذاره. خیلی خوبه که سینه ات رو سبک کنی و حرف بزنی. هرچی بیشتر راجع به مشکلات و ناراحتی هایی که بقیه برات به وجود آوردن حرف بزنی، سبک تر میشی و در مقابلش همونقدر در آینده عشق و علاقه بهشون برمیگردونی. پس نترس و حرف بزن. تنش زا باش! تنش درست کن. حداقل برای امروز تا سبک بشی.

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه چهارشنبه 2 امردادماه 1398

شرایط کواکب و سیارات:

امشب، سرطان عطارد حساس به زهره متصل می شود، و میل به احساس امنیت، نقش مهمی در مکالمات و افکار دارد. در بیشتر موارد، مردم با احساسات فکر می کنند. نکته ی امروز در نوشته های  آرنولد هابل گلاسگو است: "کلید همه چیز صبر است. شما تخم مرغ را از تخم مرغ دریافت می کنید، نه آن را خراب نکنید. "

ماه توروس به شما کمک می کند راه حل های عملی را پیدا کنید. همه چیز در مورد داشتن اطلاعات کافی است که توسط خورشید لئو روشن شده است. هر چه اطلاعات  و داده های شما بیشتر باشد، بهتر است. خورشید لئو جستجو را تشدید می کند و حل کننده مشکل را در شما تحریک می کند تا شما حل کننده مشکلات باشید. این دو انرژی کاملا متفاوت هستند، اما وقتی که ترکیب می شوند، بهترین دو جهان هستند. با توجه به شرایط کلی حاکم بر سیارات، تاثیرات و احتمالات زیر را بخوانید:

فال روزانه در روز 2 مرداد 1398 برای متولدین فروردین ماه

فال روزانه متولد فروردینفال روزانه امروز متولد فروردین

امروز از انرژی خوبی برخورداری که باعث اعتماد به نفس بالات در شغلت میشه. در رابطه با روابط احساسی امروز روز خیلی خوبی رو در پیش خواهی داشت . مهربانی شما باعث افزایش محبوبیت شما در طول روز میشه. از نظر مالی و تجاری هم امروز روز خوبی رو خواهی داشت. امروز جذابیت خودت رو حس میکنی و از انرژی مثبت سرشاری که باعث میشه توی کارات موفق باشی. شاید با وضعیت دشواری هم روبرو بشی اما به راحتی از پس مشکلات امروز برمیای و باهاش مقابله میکنی.کمال گرایی مفرط رو باید خیلی مراقبش باشی اما در کل امروز وجدان کاریت امروز به شدت خواهد درخشید و برای همین امروز تشویق خواهی شد. از پرخوری پرهیز کن چون به زودی با وزنت مشکل پیدا میکنی اگر ورزش مداوم نداشته باشی.

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت: 

فال روزانه 2 امرداد 98 برای متولدین  اردیبهشت ماه

فال روزانه متولد اردیبهشتفال روزانه امروز متولد اردیبهشت

امروز خلاقیت خودت رو رها کن. آزادانه به تخیل خودت رجوع کن و به هنرهای تجسمی اهمیت بده. به آدمای اطرافت بیشتر دقت کن و به عکس العمل های آنها توجه کن. چیزهای خوبی ازشون یاد میگیری که ممکنه در زندگیت ازشون استفاده کنی.امروز منطق شما بهتون کمک میکنه تا چیزهای ناشناخته ای کشف کنید. حافظه شما امروز شما رو خوب همراهی میکنه و بهت یاری میده.ثبات اتمسفر فعلی به روابط دوستانه و اجتماعی با ثباتی منجر میشه.  امروز از سیاست های خوبی استفاده میکنی و دقیقا میدونی چطور چیزایی که میخوای رو به دست بیاری. اعتماد به نفست امروز برای هر چیزی تورو آماده نگه میداره.

 رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال روزانه 2 امرداد 98 برای متولدین خرداد ماه

فال روزانه متولد اردیبهشت

هیچ بهونه ای برای تنبلی نیست پس سعی کن قبل از ظهر از تخت خوابت بزنی بیرون! هرچی بیشتر فعال باشی، امروز بیشتر خوشحالی رو حس میکنی. از غار تنهاییت بیرون بیا و افکار و احساساتت رو بیان کن. توی فضای باز قدم بزن و صدای باد رو بشنو و ببین چی بهت میگه. فعال باش و منعطف. ابراز احساسات بقیه بهت امروز شدید سنگین نیست پس همه چیز رو ساده و بی آلایش و سبک پشت سر بذار.

رابطه جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال روزانه 2 امرداد 98 برای متولدین تیر ماه

فال روزانه متولد تیر

امروز چیزهایی میشنوی که خیلی دوستش نداری اما یک زن خیلی قوی بهت چیزیایی آموزش میده که خیلی برات مفیده.امروز برای آموزش و سفرهای مسافرتی و کلا آموزش خیلی خوبه.هر چیزی که باعث بشه زندگی رو بهتر ببینی و خوشبین باشی و با اعتماد به نفس باشی، امروز بهت خیلی کمک میکنه. مهربان بودن با خانواده ی خودت رو فراموش نکن. امروز از یکی که خیلی در زندگی شما تاثیر داشته حمایت خواهید کرد. این حمایت ممکنه مالی یا عاطفی یا روانی باشه. از جنبه احساسی امروز همه چیز طبق روال خودش پیش میره و بهتون محبت میشه. امروز کواکب بهتون خیلی لطف دارند و جسارت انجام ریسک های حساب شده رو میدن. پس از فرصت استفاده کن. چون نتایج خوبی میگیری.احتمال ورود پول غیر منتظره به زندگیت هست.

روابط جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

فال 2 امرداد 98 برای متولدین امرداد ماه:

فال روزانه متولد امرداد

امروز مجبور به تغییراتی میشین که توسط یه شخص یا یه موقعیت خاص به وجود میاد. فشار را تحمل کن و صبور باش. برنامه ریزی تو این شرایط برات خیلی موثره و میتونه کمکت کنه. پس برنامه ریزی کن تا به اکثر برنامه هات برسی. احساس تنهایی امروز رو ندیده بگیر و فقط به آرامش درونیت فکر کن و از قدم زدن در پارک یا هر محلی که بهت آرامش میده لذت ببر.عشق اگر وارد زندگیت بشه، خیلی آروم و بی صدا نمیاد. مثل طوفان میاد و نمیتونی در مقابلش مقاومت کنی حتی اگه به خودت قول داده باشی به درهای قلبت قفل بزنی.یعنی مقاومت در برابر عشق بی فایده است. محیط و اتمسفر خونه هم خیلی خوب پیش میره با احترام متقابل و آرامش خیال. مشکلات همیشه هست و خواهد بود. مهم اینه دلسرد نشی و انگیزه هاتو بیشتر کنی تا به موفقیت برسی.سلامتیت در تعادل به سر میبره و میتونی هر کاری بخوای انجام بدی.

روابط جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال 2 امرداد 98 برای متولدین شهریور ماه

فال روزانه متولد شهریور

امروز تفریح و بیرون رفتن با خانواده یکی از مهمترین تلاش های شما خواهد بود. اما برای این کار نیاز به مشارکت و کار گروهی است.از بچه های اطرافت انرژی زیادی میگیری پس از بچه ها غافل نباش و بهشون محبت کن. نگرانی کاری با کمک کواکب حل میشن پس نگرانی زیادی نداشته باش. اگر خستگی و بی تفاوتی اذیتت میکنه، کمی ورزش کن و ویتامین گیری رو شروع کن. نیاز به منیزیم و کلسیم داری. البته از زیاده روی پرهیز کن. یک لیوان آب زغالخته میتونه فشار خونت رو تنظیم کنه. چرا بین لذت کار کردن و کار کردن فاصله میندازی؟ یادت باشه که باید از شغلت لذت ببری. پس به شغلت و خودت احترام بگذار اگر خیلی برات سخته شغلت رو عوض کن. اگر هم مجبوری باید نگرشت رو عوض کنی و آرامش رو درک کنی وقتی که کار میکنی. در غیر اینصورت اذیت میشی.

روابط جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

مهر

فال روزانه متولد مهر

انرژی پایین برای امروز پیش بینی میشه اما زمان در گذر است و سطح انرژی شما به زودی بیشتر میشه.به هیچ وجه خودت رو به خاطر گذشته سرزنش نکن و اجازه نده نا امیدی بهت غلبه کنه. راه های نرفته رو آروم آروم پیش بگیرو برو به اهدافت میرسی شاید کمی زمان ببره اما میرسی. آرام و مهربان باش وگرنه شرایط رو بدتر میکنی.مشکلاتت کمی زیاد میشه ولی راه حل برای همشون رو پیدا میکنی. حسادت هماران هم به وضوح میبینی اما عبور کن. از بدی ها عبور کن. "هرچه کنی به خود کنی" امروز احتمالا سر پول دعوا خواهی داشت پس حواست باشه تنش سازی نکنی و عصبی نشی. فرزندانتان شما رو ناامیدتر از همیشه میکنند ؟ میگذرد. اما با خودت صادق باش تمام مسئولیتش با شما نیست. از همه اینها گذر کن. امروز میتونی رابطه احساسی جنسی خوبی داشته باشی.

روابط جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

آبانفال روزانه متولد آبان

روابط جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

آذرفال روزانه متولد آذر

روابط جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

دیفال روزانه متولد دی

روابط جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

بهمنفال روزانه متولد بهمن

روابط جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

اسفندفال روزانه متولد اسفند

روابط جنسی و سکس:

آرامش روانی:

سطح انرژی:

کسب موفقیت:

 

فال روزانه سه شنبه 1 امردادماه 1398

فال روزانه در روز 1 مرداد 1398 برای متولدین فروردین ماهفال روزانه متولد فروردین

امروز حس دیده شدن در دنیای مجازی بهت آرامش میده، اما به جای سر و صدا سعی کن بهترین باشی تو کارت. احساساتت رو دنبال کن تا شاد باشی. با فکر کردنه صرف راجع به مشکلات به جایی نمیرسی. امروز الهام بخش دیگران خواهی بود پس گمراهشون نکن! به نگرشت به زندگی اعتماد داشته باش. تلاش گروهی امروز خیلی خوب جواب میده پس از جمع ها دوری نکن. چه کاری چه اجتماعی. امروز یک اشتباه کوچک از نظر شغلی و کاری به شما صدمه ی بزرگی میزنه. زیاد حرص نخور به جاش ازش عبرت خواهی گرفت تا دفعات بعدی بلد باشی چطور از موقعیتات استفاده کنی. توجه بیشتر به همسرت یکی از اولویتای امروزت باشه. یادت باشه که هیچ تلاشی، بدون پاداش نمیمونه.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

 

فال روزانه برای متولدین اردیبهشت ماه در روز 1 مرداد 1398فال روزانه متولد اردیبهشتفال روزانه امروز متولد اردیبهشت

امروز احتمال این وجود داره که به احساسات بقیه آسیب وارد کنی. البته این اتفاق کاملا ناخواسته میوفته. در هر وضعیتی که نظر میدی، بهتره با دقت این کارو انجام بدی و نظراتت حساب شده باشه. چون امروز مورد مشورت ممکنه قرار بگیری. امروز در کنار خانواده به چشم یک لیدر خوب ظاهر شو.خانواده امروز به تو احتیاج داره پس باید در کنارشون باشی. خانواده بعضی اوقات نیاز به تایید دارند، امروز دقیقا از همون روزهاست. پس لازمه پشت اعضای خانواده ات در بیای و ازشون حمایت کنی و تاییدشون کنی.

امروز روز خوبی برای مرتب کردن میز کاریت و سازماندهی کردن افکار و برنامه هاته و در کمال ناباوری پروژه ی فعالت خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنی تموم میشه و زودتر به پول میرسی.  اراده انجام کاری را که میکنی باید از تاخیرات و مشکلاتش هم با خبر باشی و باهاشون مقابله کنی. امروز احتمال مسمویت غذایی داری ، پس حواست به غذایی که میخوری باشه.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

 

فال روزانه برای متولدین خرداد ماه در روز 1 مرداد 1398فال روزانه متولد اردیبهشتفال روزانه امروز متولد خرداد

اینکه خیلی حواست به همسرت، نامزدت(دوست دختر یا پسرت) هست، یکی از قدرت هایی هست که هر کسی نمیتونه ازش بهره ببره اما خردادی عزیز تو میتونی!

حواس جمع بودن خیلی جاها به کمکت میاد مخصوصا در زندگی اجتماعی و روابط اجتماعیت. همیشه توی ذهنت میدونی که طرف مقابلت در چه حالتی سیر میکنه و چه احساسی به قضایا داره و این باعث میشه همیشه یک قدم جلوتر باشی. امکان داره وارد یه مرحله جدید از زندگی اجتماعیت بشی و یک پله به شریکت نزدیکتر بشی.اما همیشه برای جلوگیری از اتفاقات باید مرزبندی های مناسب انجام بدی. امروز از گوشت پرهیز کن و سعی کن ورزش هم بکنی. از تندروی توی همه چیز دست بردار. امروز روز خوبی برای تندروی و خروج از اعتدال وجود نداره.تحمل نظرات مخالف بهت کمک میکنه بهتر زندگی رو درک کنی و کلی تجربه جدید بهت اضافه بشه.

رابطه طولانی با فرزندت رو ملایم تر کن. نیازی به تنبیه و سفتی و سختی بیش از حد نداری. باهاش حرف بزن! همین. رابطه فعلی احساسیت(اگر متاهلی) زیاد خوب نیست و ممکنه شکننده تر هم بشه پس باید از الان به فکرش باشی. احتمال پیشرفت شغلی در این روز وجود داره.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

 

 

فال روزانه برای متولدین تیر ماه در روز 1 مرداد 1398فال روزانه متولد تیرفال روزانه امروز متولد تیر

امروز به قلبت و احساساتت اهمیت بیشتری بده. مقاومت در برابر انرژی های منفی خیلی کم هزینه تر است اگر پذیرش این موضوع برات سخت نباشه که همیشه زندگی به کاممه. امروز قرار ملاقات اجتماعی اگر داشته باشی به رومانتیک ختم میشه! پس انتخاب با خودت.زمان عشق رو بهت ثابت میکنه نه حرفای رو هوای آدمای دور و برت.کمی مرتب بودن برای امروز خوب به نظر میرسه. میز کاریت یا اتاقت رو مرتب کن و این احتمال هم هست که امروز سرمابخوری و بعدش پرهیز غذایی هم نخواهی کرد و غذای چرب میخوری. کارایی زیاد همیشه به سرعت خیلی زیاد نیست. باید عملگرایی رو ترویج داد تا از این خصوصیت رهایی پیدا کنی..وقت بیشتری باید برای کودکان صرف کرد.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه برای متولدین مرداد ماه در روز 1 مرداد 1398فال روزانه متولد امردادفال روزانه امروز متولد امرداد

حوزه حرفه ای در معرض عدم اطمینان زیاد قرار خواهد گرفت؛ این لزوماً انقلابی بی رحمانه ایجاد نخواهد کرد، اما این تغییر مطمئناً گرد خواهد آمد.

جاه طلبی امروزت به خاطر برنامه ریزی هایی است که این چند وقته انجام دادی اما باید یادت باشه که بدون تلاش به هیچکدومش نمیرسی. اما اشتیاقت اونقدر زیاده که میتونی به تمام خواسته هات برسی. کافیه همت کنی. اتفاقات زیادی میوفتن که تماما همسو با خواسته های تو هستند و تورو به اهداف پیش بینی شده ات نزدیک میکنند. سنگ بنای فعالیت در فصل بعدیت از امروز گذاشته میشه و باید برای فصل پاییز آماده سازی رو شروع کنی. که نتیجه ی اون آزادی عمل بیشتر و کمتر مواجهه شدن با محدودیت هایی است که به سراغت خواهند آمد.

در جایگاه شغلی کمی ترس و عدم اطمینان در وجودت هست که باید با تمرکز این بی اعتمادی رو از خودت دور کنی.در هر صورت امروز قدرت و توانایی ایجاد یک انقلاب در جایگاه شغلی را داری. حالا بستگی به خودت داره که از موقعیتت استفاده بکنی یا نه. کمی از صداقت دور شدی، بهتره با بقیه صادق تر باشی. گول تبلیغات های تلوزیون و سایر رسانه ها را نخور. مخصوصا برای محصولات رژیم و لاغری. راه آسان و بی دردسری برای خوش هیکل شدن و تناسب اندام وجود نداره. بلکه باید فقط با ورزش به وزن ایده آل برسی که مسیری است بس سخت و طاقت فرسا. تنها کسانی که همت بلند دارند به جایگاه والا میرسند. پس به جای خرید قرص های لاغری روی ورزش تمرکز کن و بهینه کردن برنامه ی غذاییت. از نظر اجتماعی و روابط اخساسی در اوج هستید و مشکلی شما را تهدید نمیکند. خوشبختی و خوشحالی را در آغوش بکش و روز خیلی خوبی رو برای خودت رقم بزن.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 1 مرداد 1398 برای متولدین شهریور ماهفال روزانه متولد شهریورفال روزانه امروز متولد شهریور

از اول وقت تا آخر شب امروز به کار کردن خواهد گذشت. امروز به شدت فعال و پویا خواهی بود ولی کواکب بر ضد شما هستند و هرچه بیشتر تلاش کنی به چیز خاصی نخواهی رسید. کمی استراحت کن. بیشتر فکر کن. مسیر بهتر رو انتخاب کن. ساده دیدن دنیای اطراف بهت کمک میکنه تا از چرخه ی کار بی حاصل خارج بشی.زیاد کار کردن و نرسیدن به هدف چیزی جز بیشتر کردن سرخوردگی شما نخواهد بود. شاید یکی از پروژه های مهمت عقب بیوفته اما نباید کسی رو مقصر بدونی. صبوری کن و عصبانیت خودت رو بروز نده. خوددار بودن بهت کمک میکنه تا صبوری کردن رو یاد بگیری.

اما در رابطه ی احساسی و اجتماعی امروز روز خوبی در پیش خواهی داشت. احتمال به جشنی دعوت میشی که از اون جشن حسابی لذت میبری.به خاطر اتفاقات کاری میل زیادی به خوردن و نوشیدن مفرط داری! حواست به وزنت باشه. تنش های عصبی هم در نظرت داشته باش.عشق است که عشق می آورد. باید عاشق دنیا باشید تا دنیا نیز عاشق شما شود. باید محبت کنید تا محبت ببینید. باید دوست داشته باشید تا دوست داشته شوید.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 1 مرداد 1398 برای متولدین مهر ماهفال روزانه متولد مهرفال روزانه امروز متولد مهر

از دیده نشدن و بد رفتاری بقیه رنج میبری. تقصیر شما نیست اما با کمی تغییر دید به زندگی به خودتون کمک کنید از این حالت رهایی یابید. با دوستات تماس بگیر. با دوستانی که از وجود شما استفاده میکنند و قدردان وجود شما هستند. برای دیده شدن ارزش های خودت رو فدا نکن. باید یاد بگیری که خودت رو قوی کنی و نه اینکه تماما در حال فدا کردن ارزشهای خودت باشی. امروز شاید دلت بخواد مثل کودکی باشی که فارغ از تمام دنیا برای شادی خودش تلاش میکند. امروز رو باید روز سکسکه بنامیم. ممکنه تا 48 ساعت آینده سکسکه همرات باشه. نگران نباش فقط آرامش خودت رو حفظ کن و از روش های متداول برای بند آوردن سکسکه استفاده کن. امروز پول غیرمنتظره ای به دستت میرسه که بیشتر از هر چیزی خوشحالت میکنه.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

 

فال روزانه برای متولدین آبان ماه در روز 1 مرداد 1398فال روزانه متولد آبانفال روزانه امروز متولد آبان

صادق بودن در نتیجه ی تمام کارهایی که میکنید به شما برمیگردد. وظیفه ای به گردن شما است اگر آن را انجام بدهی میتوانی برای بعد از آن نیز تصمیمات را خودت بگیری. اما فراموش نکن که تصمیم گرفتن با توست ولی نتیجه انتخابت ممکن است بد یا خوب باشد. امشب احتمالا عاشق بشی یا حداقل یک قدم به عشق نزدیک تر شوی. پس بهترین فرصت برای بهبود روابط اجتماعی شما است. حتی در حیطه شغلی و کاری هم این شانس با شماست که پیشرفت های عظیمی رو پایه ریزی کنید. کمبود انرژی امروزت به خاظر تاثیر کواکب است و باید کمی بیشتر به استراحت کردن توجه کنی.با این حال کارهای بیشتر به صورت خودکار جفت و جور میشوند. امروز در محیط خانه از شما شکایت هایی میشود. به اهل منزل توجه بیشتری داشته باش. باید در هماهنگی کامل با اهالی خانه باشی تا تنش ها به کمترین مقدار ممکن برسد.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه برای متولدین آذر ماه در روز 1 مرداد 1398فال روزانه متولد آذرفال روزانه امروز متولد آذر

امروز حوصله ی زندگی کردن ندارید! از چالش و هر نوع دشواری در زندگی فراری هستی. اما ذهن شما فعال و پویا در برابر تمام موانع زندگی می ایستد. برای غلبه بر این حس، باید از حس فضولی خودت استفاده کنی! امروز فضول باش. فضول که نه ! بیشتر کنجکاو. باید مسیرهایی رو بری که تا حالا نرفتی و ذهن خودت رو به فعالیت وادار کنی تا از رخوت دربیای. البته حواست باشه منظورم از فضولی فقط در حیطه کاری و شغلی بود نه در مورد احساسات و روابط اجتماعی!

امروز احتیاج به خلاقیت برای انجام کارهات داری تا در کارهات به موفقیت برسی.در زندگی اجتماعی و روابط احساسی امروز روز خوبی خواهی داشت. با کوچکترین شوخی و شادی، به خنده میای و عشق جنبه ی سادگی خودشو بهت نشون میده که واقعا آرامش بخش ترین قسمت زندگی است. امروز میتونید از زیر سایه بقیه در بیای البته به شرط تحمل پذیرش چالش های بزرگ. افرادی سعی در تحریک کردن شما برای واکنش های عصبی هستند اما بهتره به خودت مسلط باشی.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 1 مرداد 1398 برای متولدین دی ماهفال روزانه متولد دیفال روزانه امروز متولد دی

مشارکت و همکاری امروز حس رضایت رو برات به ارمغان میاره. پیدا کردن شغل بهتر امروز برات ممکنه به شرطی که ارتباطات جدید و خوبی پیدا کنی که از شانس خوبت امروز یکی از بهترین روزها برای ایجاد رابطه های اجتماعی است. البته رابطه احساسی ممکنه برات مشکل آفرین بشه ولی رابطه اجتماعی امروز خیلی خوب و راحت شکل میگیره.د.دلی رو کنار بگذار ولی در مورد مسائل حساس و قدیمی و چالش برانگیز امروز صحبتی نکن. شانس افزایش حقوق یا موقعیت کاری رو امروز برای خودت بساز چون کواکب امروز به کمکت خواهند آمد. چقدر انتقاد میکنی از بقیه ؟؟ یه کمی به خودت بیا! هیچ کس در کمال مطلق نیست. این همه کمالگرایی بیشتر به خودت صدمه میزنه چون خستگی و تنش عصبی برای خودت میسازی و کیفیت زندگی خودت رو در معرض خطر قرار میدی. امروز میتونی یه دور همی بگذاری و با دوستای قدیمی به سینما بری.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه برای متولدین بهمن ماه در روز 1 مرداد 1398

فال روزانه در روز 1 مرداد 1398 برای متولدین بهمن ماهفال روزانه متولد بهمنفال روزانه امروز متولد بهمن

حش و حال امروزت برای تقویت روحیه تیمی عالی است. بعضی وقتا فراموش میکنیم که با همکاری میشه مشکلات خیلی خیلی بزرگتر از توانمون رو به راحتی حل کنیم. روابط احساسی خوبی رو امروز تجربه میکنی . در رابطه کاری و شغلی کمی آزادی عملت محدود میشه ولی در عوض آن نتیجه کار عالی از آب در خاهد آمد به طوری که میتوانی برای داشتن پروژه های بزرگتر هم اقدام کنی. امروز میتونی خودت رو به یک شریت خیلی خیلی خنک و تگری دعوت کنی. توجه به اعضای خانواده و دوستانت برای امروز به کمکت میاد تا هم از فشار کاری کمی آسایش پیدا کنی و هم به آنها کمک کنی و تفقد و دلجویی کنی به خاطر اشتباهاتی که داشتی.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه برای متولدین اسفند ماه در روز 1 مرداد 1398فال روزانه متولد اسفندفال روزانه امروز متولد اسفند

امروز توانایی تمرکز کردن برات سخت خواهد بود اما انرژی کیهانی که به سمت شما بسیار شدید و یکنواخت خواهد بود. امروز باید یکی از خصوصیات ذاتی متولیدن اسفند رو برات یادآوری کنم و اون هم قدرت سازماندهی و گردهمایی ها و دورهمی های با شکوه و افسانه ای شما ست. از این ویژگی ذاتی امروز به نحو احسن استفاده کن. هیجان خونت کم شده پس کمی هیجان به دورهمی ها بده.

با افزودن کمی هیجان به زندگی و دورهمی های امروزت، به تعادل نزدیک تر میشی و ثبات ذهنی هم بهت برخواهد گشت.حل مشکلات با نگاه دقیق به آنها میسر است پس دقت هم چاشنی کارهات باشه.در روابط اجتماعی و احساسی کمی محتاط باشید. تنهایی همیشه هم بد نیست ولی اگر از تنهایی رنج میبری، اول حسن نیت خودت رو به خودت نشون بده و بعد به دنیای پیش روت.بعد از اثبات نیت خوبی که داری میتونی به نتیجه خوبی دست پیدا کنی.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه دوشنبه 31 تیرماه 1398

فال روزانه در روز 31 تیر 1398 برای متولدین فروردین ماه

فال روزانه متولد فروردین
فال روزانه امروز متولد فروردین

بدبینی امروزت رو باید درک کنی. کم خوابی و خوراک مناسب نداری چرا ؟ به خودت برس. حتما به دیدن پدر مادرت برو.اما در نهایت با دقت که نگاه کنی اوضاع همچین هم خیلی بدک نیست کمی بدبینی داری که به زودی رفع میشه و باید به خودت برگردی.. وقتشه یه کم درد دل کنی. نه با هر کسی فقط با کسایی که قبلا خودشونو بهت ثابت کردن. همیشه لحظات شاد توی زندگی آدم هست. امروز از این لحظاتت استفاده زیادی ببر.

امروز یه خطر از بیخ گوشت رد میشه، ممکنه تصادف رانندگی باشه یا هر چیز دیگه.پس خیلی مراقب باش و حتما حتما صدقه بگذار. احترام همیشه دلیلی بر محترم بودن نیست. اگر کسی بهت احترام میگذاره، دلیلی نداره که حتما محترم هم باشه. کمی تحقیق و پرسجو بد نیست..

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

 فال روزانه برای متولدین اردیبهشت ماه در روز 31 تیر 1398

فال روزانه متولد اردیبهشت
فال روزانه امروز متولد اردیبهشت

زندگی امروز بهت درسهای مهمی میده. امروز آنلاین دنبال سلامتی روانی خواهی بود چون بهش احتیاج داری.اگر روانشناسی امروز خیلی سرت شلوغ خواهد بود و خیلی مورد توجه  قرار میگیری.کسانی که اطرافت هستند احساس خوشبینی بیشتری نسبت به بقیه دارند یعنی وجود تو چققدر موثر بوده. زندگی خودت رو سرشار از انرژی کن و به بقیه هم امید و انرژِ و شادابی ببخش. امروز رابطه احساسی خیلی قوی خواهی داشت. اگر مجردی احتمال یک رابطه جدید در شرف ایجاد شدنه و اگر متاهلی یک عشق آتشین رو تجربه میکنی. در هر صورت خوش بگذره! زندگی شخصی با دنیای حرفه ای کار با هم متفاوتند. مشکلاتی در کار برات پیش میاد که چیز مهمی نیست چون با صبر و حوصله رفع میشه.امروز آنتی بیوتیک سرخود مصرف نکن.اگر فرزندی داری به کمکش بشتاب. بیش از حد خجالتیه و نمیتونه بیان کنه باید سعی کنی بفهمی در چه زمینه ای به کمک احتیاج داره.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه برای متولدین خرداد ماه در روز 31 تیر 1398

فال روزانه متولد خرداد
فال روزانه امروز متولد خرداد

خردادی عزیز، امروز توی رابطه حرف اول رو میزنی و مدام در حال پیشرفت و دلبری هستی. تمیزکاری خونه رو فراموش نکن.

سرت امروز ممکنه شلوغ بشه اما یک هست که باید بهش بیشتر توجه کنی. ورزش روزانه ات رو فراموش نکن. امروز هوشمندانه عمل میکنی و رابطه هات رو مستحکم تر میکنی که باعث میشه به عشق واقعی ه قدم نزدیک تر بشی. در اوج سلامتی هستی هم جسمی و هم روحی. چون امروز متعادلی. امروز به زندگی زیاد فکر میکنی و هیجانش توی تک تک سلولهای بدنت حس میکنی.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه برای متولدین تیر ماه در روز 31 تیر 1398

فال روزانه متولد تیر
فال روزانه امروز متولد تیر

از بچه ها دوری نکن. امروز از بچه ها چیزهای عجیبی یاد میگیری و کلی خاطره یادت میاد و از شادی بچه ها شاد میشی. امروز قصد ابراز احساسات داری و با این حس ممکنه منطقت تحت تاثیر قرار بگیره اما نگران نباش. حس زندگی رو بچش. اگر میتونی یه قرار دو نفره عاشقانه خیلی خیلی بهت کمک میکنه که سبک بشی. امروز از روزهاییه که میتونی یه تصمیم بزرگ برای آینده ات بگیری. پس از دستش نده.  در دنیای حرفه ای و شغل هم کاملا با ثبات رفتاری میکنی. چای داغ قبل خوابیدن بهت کمک میکنه از خواب های آشفته رها بشی. اگر امروز قرار عاشقانه داشتی حتما ابراز احساسات شدید انجام بده که سبک بشی. اگر تنهایی و وابستگی نداری، وقتشه که یکی ایجاد کنی. چرا که نه ؟

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه برای متولدین امرداد ماه در روز 31 تیر 1398

فال روزانه متولد امرداد
فال روزانه امروز متولد امرداد

امروز رفتار پر انرژی از خودت بروز میدی که باعث میشه بیشتر دیده بشی. انتظار هر نوع معاشرت اجتماعی رو داشته باش! خجالت نکش اگه چیزی نیاز داری مطرحش کن. دلیلی برای خجالت وجود نداره. مخصوصا از رابطه های خیلی نزدیکت. حس حیوان دوستی و حمایت از کودکان کار امروز ممکنه تحریک بشه. کمک کن. احساس خیلی خوبی بهت دست خواهد داد. این چند روزه حتما از نظر مالی یه کمکی بهت میشه و دری از درهای رحمت به روت باز میشه. امیدوارم خیلی باشه! اما اگر هم کم بود قانع باش و شاکر خدا باش.  پولاتو الکی خرج نکن. مشکلاتی در راه خواهند بود که باید پول براشون هزینه کنی. دیابت رو چرا جدی نمیگیری؟ غذاهای خیلی شیرین رو کم کن. عامل اصلی موفقیت امروزت خوش شانسیته پس حساب کتاب سنگین رو فراموش کن و لذت ببر.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه برای متولدین شهریور ماه در روز 31 تیر 1398

فال روزانه متولد شهریور
فال روزانه امروز متولد شهریور

یک روز اجتماعی خیلی خوب در پیش داری.  معاشرت و اشتراک گذاشتن احساسات و اطلاعات امروز به شدت برات توصیه میشه. از شبکه های اجتماعی یا یکی از دوستای دوستات یا یکی از دوستای همکارات باهات ارتباط میگیره. دورهمی دوستانه رو قبول کن. چرا که نه ؟ حس خوب و شوخی های دوستانه رو فراموش نکن اما زیاده روی نکن که فکرای بد بکنند. حس بی نظیری داری رو به تعالی و آسمان داری میری. اما ناامیدی های اخیرت رو هم در نظر داشته باش که گوشه ای از ذهنت رو اشغال کرده اند. اما رفتار هیجان انگیزی که به طور موثر توی روحیه ات تاثیر میگذاره به همه ی انرژی های منفی غالبه. امروز تحت تاثیر ماه خواهی بود و صبوری و سیاست بیشتری داری. صلح و صفا رو برقرار کن و حرف دلت رو بزن.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه برای متولدین مهر ماه در روز 31 تیر 1398

فال روزانه متولد مهر
فال روزانه امروز متولد مهر

اتفاقاتی میفته که تورو از صلح با خودت و خانواده ات دور میکنه. باید مراقب باشی. صدقه بگذار و از خدا همیشه توفیق بخواه. کسانی برای نزدیک شدن به شما تلاش میکنند. اما میتونی همه انرژِ منفی ها رو به مثبت تبدیل کنی. برای تعطیلات آخر هفته از الان برنامه ریزی کن چون به استراحت نیاز داری.سعی کن با اطرافیان خوب برخورد کنی و مانع تراشی نکنی خودنمایی امروزت به خاطر تاثیر ات سماوی آسمانی است پس خوش بدرخش. میتونی توی حیطه کاری خودت رو ثابت کنی .پس از موقعیت استفاده کن.امروز خجالتی بودن ممنوعه. خجالتی باشی فرصتت رو از دست دادی و افسوسش فقط برای خودته. امروز  با همسرت یا نامزدت تفاهم زیادی حس میکنی.  پس از زندگی لذت ببر.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 31 تیر 1398 برای متولدین آبان ماه

فال روزانه متولد آبان
فال روزانه امروز متولد آبان

شرکت در امور اجتماعی و معاشرت امروز به نفع همه است. منفعت کارای امروزت به یک جامعه هم میرسه پس خیلی فعال باش و به شدت خسته شو! خیلی خسته شو از بس فعالیت میکنی باعث الهام بخشی به دیگران هستی. امروز انرژی تو به بقیه هم انرژی میده پس تا میتونی انرژی بگذار.در کنار تلاش و کوشش زیادت باید حواست به مشکلات پیش رو و راه حل های خلاقانه هم باشه. که بتونی سریع مشکلات رو کنار بزنی. این مشکلات هر چیزی میتونه باشه از دیر رسیدن پیک غذا تا قفل شدن درب دستشویی! تحمل و درک متقابل رو امروز بهت توصیه میکنم چون مورد توجه ستاره ها هستی و در مسائل عاطفی پیشرفتی ملاحظه میکنی. در مورد خوراک و سلامتیت هم منطقی باش. میفهمی چی میگم ؟ منطقی. لذت بردن از سلامتی از همه ی لذت های دنیا بیشتر به آدم میچسبه.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 31 تیر 1398 برای متولدین آذر ماه

فال روزانه متولد آذر
فال روزانه امروز متولد آذر

لذت های کوچولوی زندگی، امروز زندگیتو میسازه. از شوخی لفظی تو خونه بگیر تا ... ششرایط زندگی کمی سخت شده اما با همین لبخندای کوچولو میشه شاد بود و امروز نوبت توعه توی این شرایط باشی. حواست پرت بچه ها میشه. امروز بچه ها نقش مهمی توی زندگیت خواهند داشت و بهت یه چیزایی یادآوری میکنند که فراموششون کردی. ممکنه از نظر احساسی چیزی رو از دست بدی ولی مطمئن باش زندگی همینه و به زودی جایگزینش میاد. چقدر غذای چرب خوردی امروز؟ یه لطفی بکن و میوه جات هم مصرف کن. سیستم گوارشیت حساس میشه این چند روز پس کمی مراعات کن. اونی که امروز دلسردت میکنه دوستته ولی ناخواسته این کارو میکنه. ازش بگذر ولی تصمیم نهایی با توعه. با درک و صبر میشه به مشکلات امروز غلبه کنی.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 31 تیر 1398 برای متولدین دی ماه

فال روزانه متولد دی
فال روزانه امروز متولد دی

حقایق پنهان احساسی وجود دارند که باید باهاشون روبرو شی. تا کی میخوای  احساساتت رو مخفی نگه داری؟  حس علاقه شدید به یک نفر یا حس مادریا پدر شدن. ابرازشون کن و همه تلاشتو برای رسیدن بهش انجام بده.باید دقیق بدونی که چی میخوای وگرنه به بیراهه میری. اول نیازهاتو و احساساتتو بشناس. رویابافی همیشه هم خوب نیست. برای پیشرفت لازمه که رویا باف باشی اما نه همه جا. عمل کردن هم مهمه باید به رویاهات جامه ی عمل بپوشونی تا به اهداف بزرگت برسی. تحمل خشونت روزگار با رویا امکان پذیره و بهش نیاز داری اما زیاده روی نکن.روابط اجتماعی امروز گرایش به مهربانی دارند. یکدلی موج میزنه! مراقب باش غرق نشی..  تشنگی امروزت رو حسابی از خجالتش در بیاو سنگ کلیه و مثانه در کمین توست. از پسش بر میای فقط بیشتر آب بنوش..

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 31 تیر 1398 برای متولدین بهمن ماه

فال روزانه متولد بهمن
فال روزانه امروز متولد بهمن

رفتار های معمولیت خیلی پیش پا افتاده شدند و به راحتی به چالش کشیده میشن.احساسات خودت رو جریحه دار نکن. غر نزن. امروز روزیه که ممکنه غرغرو باشی اما جلوی خودتو بگیر.امروز سیاستمندانه تره که شاد و شنگول و شوخ باشی. اما زیاده روی نکن که اثر بدتری برات داره. حس تغییر شدید در وجودت شعله میکشه. سفر طولانی یا تغییر شغل یا یه کار مهیج قسمتی از چالش روزانه ی امروزته.در هر صورت باید عمیقا بهش فکر کنی چون تصمیم مهمیه. شکست دادن رقیب کاری امروز بهت کمک میکنه اخلاقت رو کنترل کنی!  تنش های احساسی امروز فروکش میکنه  و از نظر احساسی و اجتماعی روز خوبی در انتظارت خواهد بود

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 31 تیر 1398 برای متولدین اسفند ماه

فال روزانه متولد اسفند
فال روزانه امروز متولد اسفند

دیدن رنج بقیه و هیچ کاری نکردن عذابت میده. البته کاری از دستت هم برنمیاد که بخوای انجام بدی. اما میشه برای رهایی از این حس شرمندگی افکار خوب رو توی ذهنت پرورش بدی. امروز تغییر زیادی توی سبک زندگیت نده. طبق معمول و روال قبل عمل کن با این تفاوت که حواست به افکار خوب بیشتر باشه. امروز از معاشقه خودداری کن. کمی ناپایداری. باید کمی بیشتر به ثبات برسی. شاید معاشقه برای فردا مناسب تر باشه تا امروز.امروز در هیچ کاری افراط نکن. چون به شدت از افکار افراطی ضربه میخوری پس تعادلت رو به دست بیار. با یک دست فقط یک هندونه بردار. ثبات اقتصادی رو برای امروز تضمین کن. چون به پولات بعدا احتیاج بیشتری داری. امروز حساسیت دارید به صداهای بلند. پس داخل ماشین صدای ضبط کم باشه از بوغ های ناگهانی سکته نکن و حواست بهشون باشه.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه یکشنبه 30 تیرماه 1398

فال روزانه در روز 30 تیر 1398 برای متولدین فروردین ماه

دردها و غصه های گذشته شما به زود خوب میشوند. امروز روز خوبی برای استراحت کردن شماست. دوستان شما در کنارتان هستند تا شما دوباره به راه درست بازگردید و تصمیم های عقلانی بگیرید. توی خونه احساس راحتی خواهید کرد و امروز به وقت تلف کردن میگذره مخصوصا با تلوزیون و رسانه های اجتماعی. امروز ار سرگرم کردن خودتان دریغ نورزید.احتمالا امروز از کسانی که از شما ایراد میگیرند عصبانی خواهید شد! پس زندگی رو سخت نگیر.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 30 تیر 1398 برای متولدین اردیبهشت ماه

احتمال سرمایه گذاری مالی اشتباه در پیش است! اما نسبت به هدفتون دلسرد نشید و تا میتونید برای اینکه به پایان خوبی برسه تلاش کنید. از مشورت غافل نشو. امروز روز خوبی برای شماست و قاضی به نفع شما حکم خواهد داد. به راحتی ذهن رئیس و مافوق خودتون رو میخونید و قبل از اینکه چیزی بخواد میدونید که چی میخواد. اما عجول نباشید.بگذارید از شما درخواست کنند وگرنه بعد از شکست مقصر خودتون خواهید بود.وقتی فعالیت جسمی دارید و کار میکنید حس خوبی به خودت داری. از تنبلی بیزاری. از زندگی ناامید میشی اگر تنبلی کنی.پس همیشه به فکر کار باش.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 30 تیر 1398 برای متولدین خرداد ماه

یه کار خطرناک میخواهی بکنی اما باید احتیاط کنی. شوخ و شنگول باش و همه چی رو جدی نگیر تا راحت تر زندگی کنی.

امروز برای همسرت خیلی جذابی و این باعث میشه بهت وفادار بمونه و از خیانت فاصله بگیره.قشنگ مشخصه همسرت ازت لذت میبره و در کنارت آرومه.از همه مهمتر اینکه به زودی توی رابطه هات یه جایزه ی خیلی بزرگی نصیبت میشه که واقعا ذوق زده میشی. وقتی غذا میخوری یه کم بیشتر غذاهاتو بجو و با طمانینه بخور. دل درد گرفتی نگی بهت نگفته بودیم. گردن دردت احتمال زیاد عصبیه و به مسائل روحی حل نشده ات برمیگرده. بن بست شغلی که داشتی به زودی حل میشه اما حواست باشه از فرصتت این دفعه استفاده کنی.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 30 تیر 1398 برای متولدین تیر ماه

این چند وقته در گیری های احساسی و عشقولانه ای داشتی و رابطه ات با همسرت یا دوست دخترت خیلی خوب و صمیمی و بدون دردسر و بی مشکل پیش میره. امروز در قرار ملاقاتت خیلی هوشیار باش. ممکنه فشار سختی بهت وارد بشه و اذیت بشی

خسیس نباش. امروز میتونی به بقیه افزایش حقوق هم بدی چون احتمال زیاد یه پروژه جدید بهت میخوره که از پس مخارج بر میای. چرا همیشه میخوای خودت رو به بقیه ثابت کنی ؟ این کار نتیجه نمیده. بیشتر سعی کن خودت باشی. امروز بیشتر تمرکز برنامه ریزیت برای خودت باشه. خوده خوده خودت تنهایی. یه وقتایی لازمه ماله خودت باشی. با این همه امروز جلب توجه شدیدی لازم داری و همش میخای توی چشم باشی. حسادتت امروز کار دستت نده! حواستو جمع کن. فکر و ایده های نابی توی سرت اومده اما برای کسی نگو چون به حرفت گوش نمیدن و خودتو کوچیک میکنی.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 30 تیر 1398 برای متولدین مرداد ماه

پروژه مشترکی رو شروع میکنی اما مخالفت های همیشگیت پا برجاست.اگر روی نقاط مشترک وقت بیشتری بگذاری. ضرر کردی. یه مدتیه از زندگیت  و خودت راضی هستی اما توی شرایط ایده آل هم نیستی. همش در حال عقب انداختن برنامه هات هستی و از فرصت و وقتت استفاده خوبی نمیکنی. از اون طرف هر چی هم بیشتر تلاش میکنی بیشتر نا امید میشی.دلیلش هم مخالفت یک نفر خاص هستش. بشین برنامه ریزی کن! گوش به حرف من بده. برنامه ریزی کن. امروز روزی نیست که کم بیاری. قوی باش و پیش برو. پا فشاری امروز نتیجه ی خفنی در پیش داره. پپیش برو بدون توقف و بدون ترس. البته اگر درست به قضیه فکر کردی و همه ی جوانب رو در نظر گرفتی با قدرت پیش برو وگرنه قبلش بشین حسابی دودوتاچارتا کن که ضرر نکنی.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 30 تیر 1398 برای متولدین شهریور ماه

تمرکز نداری و همه ی انرژیت داره هرز میره. اولویت بندی کردنای معروفت کجا رفته ؟ برنامه ریزی های معروف چی شدن پس ؟ به دوستای قدیمی که در طی زمان بهت ثابت شده اند، اعتماد داشته باش. وقت دشمن تراشی نیست. زیاد بیرو از خونه هستی و همسرت کمی ازت دلخوره. باهاش حرف بزن. حالشو خوب کن. هیچ وقت هم فراموشش نکن حتی وقتیایی که سرت شلوغه

آرامش ذهنی کلید آرامش زندگیته. به خودت مسلط باش تا آرامش بهت برگرده. جسمت هم آروم میشه. یه لیوان شربت آلبالو یا آبلیمو حالتو حسابی جا میاره. بچه های این دوره زمونه رو مخ هستند. زیاد باهاش درگیر نشو. همیشه از در رفاقت باهاش در بیا. اون هم مشکلات خودشو داره. به نظراتش احترام بذار. یه هدیه خیلی کوچیک خیلی میتونه توی رابطه با بچه هات تاثیر بگذاره.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 30 تیر 1398 برای متولدین مهر ماه

همیشه پول مطرح نیست توی انتخاب کاری که میخوای شروع کنی آرامش و راحتی خودتم در نظر بگیر. دوره ی قدرتت رو به افوله و ممکنه ازت حرف شنوی نداشته باشن. نگران نباش موقتیه.خود رای نباش. چرا همش تو تصمیم میگیری؟ نظر همسرت چی ؟ همسرت کمی ازت دلخوره با یه کم روی  خوش و پرسیدن نظرش اونو خوشحال کن و دلشو به دست بیار. پیاده روی یا ورزش سبک امروز حتما انجام بده درسته انرژیت در طول روز به شدت تحلیل میره. اما لازمه ورزش همیشه یادت بمونه. امروز به خودت یه گل هدیه بده تا با خودت صمیمی تر بشی. پشتیبانی ماورا رو برای تعهدای کاریت داری. اما کمی خلاقیت هم به خرج بدی خیلی عالی میشه. توی خونه همه چی گل و بلبل نیست. به هر حال باید یه جاهایی هم تحمل کرد. به زودی درست میشه.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 30 تیر 1398 برای متولدین آبان ماه

امروز روز عجیبیه. یکی برای دوستی باهات پیش قدم میشه.هر چی بهش بگی باورش میشه! یه کم عجیبه همین باعث میشه بری توی لاک دفاعی و احتمالا باعث دوری اون شخص میشه. امروز اختلاف نظرا هم زیاد تر میشه.ارتباط طولانی هیچ وقت یهویی شروع نمیشه. پس بیشتر وقت بذار و بشناسش. امروز باید از ثانیه ثانیه زندگیت لذت ببری. یه بستنی یخی خودتو مهمون کن. از کاری که داری راضی نیستی ؟ خوب شغلتو عوض کن. اگه کارمندی یا مجبوری این کارو ادامه بدی، فاز مثبت بده به خودت! چرا حرص بخوری الکی؟ چرا زندگیتو تاریک کنی؟ شادی کن زندگی کوتاهه ها. رابطه عاطفیت رو گره زدی به دودلی ها و شک و تردید. آخرش که چی ؟ فقط کافیه درست تصمیم بگیری. نه عقلانی خالی نه احساسی خالی. هر کدوم به اندازه اش. بهتره منتظر یه حبر خوب باشی.  چون ژوپیتر جای خوبی وارد شده.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 30 تیر 1398 برای متولدین آذر ماه

لجبازی کن! امروز استثنا میتونی لجبازی کنی. امروز یکی همش میخواد نظرتو  در مورد چیزی ککه خوب بهش فکر کردی و همه جوره سنجیدیش عوض کنه. افسار افکارت دست خودت باشه. رابطه اجتماعی داشتن با بقیه خوبه اما برنامه ریزی شخصیت چی میشه پس ؟ برنامه ریزیاتو قربونی بقیه نکن. نمیشه همه رو همیشه و در همه حال از خودت راضی نگه داری که. همیشه توی یه بازی یرد – یرد باش. الکی تسلیم افکار بقیه نشو. امروز زیاد بهت توجه نمیشه چون خودت میخوای دیده نشی.یه کمی به خودت زمان بده. روحیه ات برمیگرده.یه مرخصی هرچند کوتاه مدت سرحالت میاره. طبیعت گردی به شدت بهت توصیه میشه. گرفتن انرژی از طبیعت به شدت بهت کمک میکنه. در دل طبیعت پا برهنه کمی قدم بزن تا انرژی ها رو جذب کنی. مراقب هم باش پات زخمی نشه!

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 30 تیر 1398 برای متولدین دی ماه

امروز محکم و قوی و با اعتماد به نفس راه میری چون شک و شبهه ها برطرف شده.اما هنوز ته دلت با خودت کلنجار میری.اما محکم پیش برو تصمیمت درسته. امروز نگاه نافذی داری و بقیه به حرفت گوش میدن چون چیزایی رو میبینی که بقیه نمیبینند. همه چیزو آنالیز دقیق نکن. از دقت زیاد و سخت گرفتن به هیچی نمیرسی. نگرش مثبتت امروز خوب جواب میده. پس نگران نباش. امروز از اون روزایی که از کارایی که میکنی و حرفایی که میزنی خودتم شاخ در میاری! به شدت مورد توجه قرار میگیره حرفات و قابل اعتمادی برای اکثریت. قدرت منطقت اونقدری هست که توهمات رو از واقعیات جدا کنی. ایده هات رو به عملی شدن نزدیک کن.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 30 تیر 1398 برای متولدین بهمن ماه

امروز تن به شکست نمیدی. شوخیه مگه کم بیاری و ناامید شی ؟. نه نیست  امروز کمی بی صبر و عجولی پس حواست باشه کاراتو به اتمام برسونی وسط راه موفقیت که نباید جا زد... پس با قدرت ظاهر شو. رازهایی که بهت گفتن و تو دلت نگه داشتی رو باز هم نگهشون دار. امروز نباید چیزی از رازهات به کسی بگی. هیجان زندگیت کم شده. چرا هیجان نمیدی به خودت ؟؟تابستون داره تموم میشه ها پس کی وقتشه ازش استفاده کنی ؟ کمتر قلیون و سیگار بکش. یه کمی به ریه هات استراحت بده. امروز روز آرومیه بگذار آروم بمونه و درگیری درست نکن. این همه پول در میاری یه کمی هم خرجشون کن. خوردن یه لیوان خاکشیر اونقدرا هم خرج سنگینی نیست که از پسش برنیای.

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه در روز 30 تیر 1398 برای متولدین اسفند ماه

امروز همه چی ایده آله! اما فقط در نظر اول. هشیار باش. امروز زیاد همه چیو ساده نبین.امروز احتمالا زیر فشار کار تحلیل میری و تا مرز کم آوردن پیش میری. اما مقاومت کن. تو از پسش برمیای. ابراز وجود کنید! یه سری اتفاقات در رابطه های اجتماعیت میوفته و یه درهای جدید باز میشه! پس همه چی به ضررت نیست و خوبی هایی هم داره امروز. اما سنگ زیاد میندازن جلوی پات. پس حواست به همه چیز باشه و حساب شده عمل کن. تلاش زیاد کردن باعث میشه پیروز بشی حتی با وجود مخالفت های زیاد بقیه باز پیروزی با توست. کاغذ بازی زیادی امروز در انتظارته. فقط کم نیار. همین

اگه درست بود و خوشت اومد، فردا هم سر بزن و فالینه رو به بقیه معرفی کن

فال روزانه شنبه 29 تیر ماه 1398

 فال روزانه در روز 29 تیر 1398 برای متولدین فروردین ماه

سوتفاهمها همیشه باعث دلسردی میشن. اول هفته است و اشتیاق پیشرفت همیشگی در وجود شما هست اما دلایلی پیش میاد که سرعت پیشرفت شما رو کم میکنه.

سلامتی شما و اطرافیانتون مهمه. پس حواست باشه سرما نخوری. امروز ذره ای خودخواهی در وجودت پدیدار میشه که باید مراقبش باشی چون باعث میشه همه ازت فاصله بگیرن. همیشه کسی نیست که مشکلات ما رو حل کنه. خودت باید به فکر خودت باشی و به خودت راه حل بدی حتی لازم شد خودت به خودت دلداری بده. مشکلات برای همه است پس دلسرد نشو جاذبه ی شما برای همسرتان چشمگیره و نمیتونه از شما چشم برداره. مستقیم با همسرتون صحبت کنید و رک بهش بگید چقدر شما رو میخواد. خیلی حس خوبیه وقتی شریک زندگیتون ازتون تعریف میکنه و میدونید که واقعا داره راست میگه.موفقیت در کارها با تلاش زیاد به دست میاد پس تلاشت رو بیشتر کن.

 فال روزانه در روز 29 تیر 1398 برای متولدین اردیبهشت ماه

از مسیر خارج نشو.وقت رو هدر ندی باید بالفور عمل کنی.انرژیتو به موقع و درست مصرف کن.ورزش کردن رو فراموش کردی بهتره یه سری به باشگاه بزنی یا بری استخر که شور و نشاط بهت برگرده.امروز اگر باشگاه نرفتی به پارک و یا باغ برو و قدم بزن.باد، انرژی باد برای شما امروز معجزه میکنه.مشکلات غیر منتظره در خانه منتظر شما هستند! جا نخور و شوکه نشو چون از پس همشون برمیای. هنوز در مورد مسائل احساسی با تردید نگاه میکنی اما زندگی اجتماعی خوبی داری. قضاوت کردن رو کمتر کن و به زندگی خودت تمرکز کن.

 فال روزانه در روز 29 تیر 1398 برای متولدین خرداد ماه

امروز بین زمین و هوا خواهی بود. نمیدونی از عقلت پیروی کنی یا از احساساتت.حقیقت رو بگو مهم نیست چه اتفاقی بعدش میوفته. مهم اینه که به اصول خودت پایبند باشی. به زودی دندون دردت شروع میشه چون زیاد به بهداشت دهانت نمیرسی. کمی بیشتر توجه کن به بهداشت دهانت.خیلی سرت شلوغه اما باید یادت باشه که سلامتی از همه چیز مهمتره.

در مصرف دخانیات و رابطه جنسی خیلی زیاده روی میکنی. سعی کن تعادل داشته باشی! دلسردی های نگران کننده که منجر به رفتار عجولانه ات میشه رو کنترل کن. دیدت رو باز نگه دار. هیچ چیز نباید شور و شوق تورو کور کنه.

 فال روزانه در روز 29 تیر 1398 برای متولدین تیر ماه

رهبری شایسته ی توست اما امروز به رهبر بودن نیازی نداری.هیچ نیازی به جلب توجه نداری. امروز هر کاری که لازم هست رو انجام میدی بدون نیاز به دیده شدن.امروز منظم کار میکنی.احتمالا اعضای خانواده حامی شما هستن و از نظر روانی آرامش کافی برای تلاش بیشتر رو داری.امور خانه و حانواده در دست توست. اما احتمالا همسرت در تلاش برای گرفتن این قدرت است. نیازی به درگیری نیست! کافی است با هم مدارا کنید. اگه کودک دارید، به شدت از خشونت اجتناب کن. مهربانی رو در دل کودک به جای ترس پرورش بده. وعده های تو خالی عاشقانه به کسی نده! دل کسی رو نشکون اما اجتمالا این کارو میکنی! عواقبش هم بپذیر..عجله در رسیدن به هدف خطرناکه با اینکه دقیقا میدونی چی میخوای و هدفت چیه اما حرکت خیلی سریع برای رسیدن به هدف ممکنه آرامشت رو ازت بگیره.

 فال روزانه در روز 29 تیر 1398 برای متولدین مرداد ماه

امروز برات یه روز معمولیه رابطه متوسط با اعضای خانواده، البته اگه تبدیل به بحرانش نکنی! یه شرایط استرس زا برات به وجود میاد. سعی کن باهاش مقابله کنی.  ساده نگردی و ساده سازی مسائل در زندگی رو امروز در اولویت قرار بده. اینقدر مسائل رو پیچیده نکن که نتونی حلشون کنی! امروز عصر از زندگی لذت بیشتری میبری. درک این مسئله که زندگی با تمام مشکلاتش قابل حله میتونه بهت کمک کنه بهتر زندگی رو ببینی و اینکه توی بن بست نیستی.وقتت رو برای یه پروژه طولانی گذاشتی اما هنوز هم نمیدونی ادامه اش بدی یا نه. نمیدونی ثمری داره یا نه. ثمر داره! به شرطی که تلاشت رو بیشتر کنی و دلسرد نشی. امروز روی فاز منفی نیستی. زیر نظر یه سری از دوستای دوستات هستی.خیلی هیجان انگیزه و جالب برات که بدونی اونا بهت فکر میکنند.

 فال روزانه در روز 29 تیر 1398 برای متولدین شهریور ماه

گول وعده های دروغین رو نخور. پولت رو حروم نکن. یعنی خیلی با احتیاط امروز هزینه کن. نیازی نیست برای راضی کردن دیگران پول بی مورد خرج کنی. یه راه دیگه پیدا کن برای راضی نگه داشتن بقیه.برنامه زیری دقیق لازم داری با پول کمی میتونی یه کار جدید شروع کنی به شرط داشتن هدف و برنامه ریزی قوی. امروز روز معامله و قرارداده. حساب شده از فرصتات استفاده کن. مذاکره امروز برات اهمیت داره چون نوسان زیادی خواهد داشت ولی در نهایت تازه میفهمی از این مذاکره بیفایده، چیزی نصیبت شد و اون هم شناخت طرف مقابلت بود.مهاجرت به شهر کوچیک که توی ذهنت پرورشش میدی خیلی هم بد نیست.کمی جسارت داشته باش. احوال ستاره ها برای مهاجرتت خیلی عالی هستند.انتخابت باید شهر کوچیک باشه .مصرف گوشت و پروتین حیوانی رو کمی کمتر کن و سبزیجات بیشتر مصرف کن.

 فال روزانه در روز 29 تیر 1398 برای متولدین مهر ماه

حریم خصوصیت خیلی کوچیک شده. میخوای یه مدت تنها تر باشی یه مهمونی یا یه دورهمی رو رد میکنی. احتیاج به استراحت داری. این استراحت و تنهایی قویت میکنه پس از تنهایی نترس. قصد دوستی با کسی رو نداشته باش یا حداقل سعی کن مرموز باشی! قابل پیشبینی نباش حداقل امروز نه! توضیح دادن زیاد خودش یه مشکله که مشکلات بیشتری رو به وجود میاره. اگر قصد توضیج دادن زیاد رو داری باید بدونی ممکنه فکر کنن میخوای گولشون بزنی. مجرد بودنت زیاد اذیتت نکنه چون امروز احتمالا یک کیس جدید وارد زندگیت میشه. یک کار عقب مونده هم امروز انجام میدی که باعث خوشحالی اهالی منزلت میشه. پیشنهادات رو بررسی کن و چشم بسته قبول نکن. امروز روز مدارا و رعایت تعادله. بهتره امروز میانه رو باشی توی همه چیز

 فال روزانه در روز 29 تیر 1398 برای متولدین آبان ماه

انرژی زیادی حروم میکنی امروز سعی میکنی خودتو قوی نشون بدی که اینطوری نیست. واقع گرا باش امروز به این نگاه نیاز داری. امروز باید واقع بینانه به زندگی نگاه کنی. نگرانی واقعی از انجام دادن کارها داری که نباید داشته باشی. به ورزش اهمیت بده.غذای خوب بخور امروز که بهت کمک کنه از پس مشکلات امروزت بر بیای. ثروت همیشه مال و ماشین و خونه ی خوب نیست. ثروت لبخند یکی از اعضای خانواده یا دوست هم هست. امروز پولاتو درست خرج کن. مدیریت مالی داشته باش خصومت و حسادت پنهانی امروز در تعقیب توست. حواست به همه چی باشه.درخواست کمک رو بی جواب نگذار.صرف هزینه برای خانواده ولخرجی نیست. یه شام مختصر خیلی توی روابط خانوادگیت تاثیر میگذاره.

 فال روزانه در روز 29 تیر 1398 برای متولدین آذر ماه

امروز به فکر تناسب اندام میوفتی. سلامتی یه قسمتی از زندگیه که قدرشو نمیدونیم اما امروز حواست به ورزش هست.بد نیست برای بدن خودت هم کمی وقت بگذاری و بهش برسی.انرژِ منفی زیاد دورت میچرخه اما نباید بهش محل بدی. به بقیه خدمت کن اگه میتونی. مهم نیست چجوری امروز در زندگی برای بقیه هم موثر باش. تازه سرت هم گرم میشه!یه ایده امروز یه جا مطرح میکنی که باعث تشویقت میشه و به خودت امیدوار میشی!  اگر متاهلی بهتره واقعگرا باشی. یه راه برای شادی پیدا کن با ناامیدی حتما شکست میخوری اما با امید داشتن احتمال شاد زیستنت بیشتره. کمتر غر بزن و ناله کن. زندگی برای همه یه جاهایی سخته. پس چون میگذره غمی نیست.امروز سبزیجات رو توی رژیم غذاییت بگذار.امروز تنبلی رو کنار میگذاری و یه کار جدید رو شروع میکنی که به ثمر میشینه. نصیحت های امروز برات مفیده. اجازه بده نصیحتت کنند!

 

 فال روزانه در روز 29 تیر 1398 برای متولدین دی ماه

امروز از شما سو استفاده میشه! از ویژگی شما برای پیشبرد اهداف خودشون استفاده میکنند جلوشون به ایست و با قدرت اجازه نده این کارو بکنند. با سرعت کارای امروزتو تموم کن.  تعریفی از منافع شخصیت داشته باش و اجازه نده منافعت به خطر بیوفتند. انرژی کائینات امروز برات روز پول سازی رو میتونه پیش بیاره. طرحها و نقشه هات رو امروز پیگیری کن و عملیشون کن.اما از ساماندهی افکارت غافل نشو.امروز موقعیتی برای خوشحال کردن کسی داری پس ازش استفاده کن.امروز زیادی باهوش و با استعداد میشی. توی خانه عصبانی خواهی شد و بعد پشیمانی شدید. سعی کن به خشم مسلط باشی. احتمال بیماری روده برای امروز داری برای همین از خوردن گوشت و غذای سنگین پرهیز کن.به خودت روحیه بده پرواز در آسمان خیال نباش.  میز کاریت خیلی شلخته است. کمی مرتبش کن ذهنت نفس بکشه.

 فال روزانه در روز 29 تیر 1398 برای متولدین بهمن ماه

فرار از موقعیت سخت برای امروز قطعی شده است. زیادی توقع داری. باید امروز متعادل تر به زندگی نگاه کنی. امروز تنها نمان چون در تنهای افکار آسیب زایی در ذهنت به وجود میاد. ساده نگری برای جلوگیری از سرخوردگی امروز بهت توصیه میشه.از تنهایی نترس و به خودت استرس وارد نکن.مشکل مالی به زودی حل میشه اما رابطه اجتماعی خوبی رو شروع میکنی. امروز برای شروع پروژه روز پر شانسیه برات. ازش استفاده کن و شاید نیاز بشه از دوستات کمک بگیری. این کمک رو بهت میکنند پس شروع کن.

 فال روزانه در روز 29 تیر 1398 برای متولدین اسفند ماه

روز شانست زده. امروز باید مثل ستاره بدرخشی. از نمایش استعدادات امروز دریغ نکن. امروز میتونی به مکانی بری که تا به حال نرفتی و امروز روزیه که ایده هات رو بهتره بنویسی! مکتوب کن همه چیز رو چون امروز بسیار خلاق خواهی بود.امروز انتقاداتی بهت میشه که همه رو میپذیری و با قدرت باهاشون برخورد میکنی.امروز خیلی عاقلانه رفتار میکنی و آسیب شناسی دیگران رو راحت قبول میکنی. اما عصبانی شدنت باعث میشه منطق رو فراموش کنی و این برای بقیه قابل درک نیست که امروز برای چی باید عصبانی بشی.احتمال درگیر شدن در یک رابطه احساسی هست.زندگی رو قشنگ ببین. شاید عشق واقعیت رو یافتی.صداقت داشتن رو فراموش نکن.

Comments (0)

هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده است.

نظر دادن رایگان است!

  1. به عنوان میهمان نظر شما ثبت میشود ثبت نام یا ورودبه حساب
Attachments (0 / 3)
Share Your Location

ثبت نام|ورود

آخرین نظرات

اتنا مجدمی posted a comment in جواب فال اسم با حروف سعفص - حرف ع
نام همسر علی
نظرباز posted a comment in فال تاروت
تست نظر
Guest posted a comment in فال ذهن
خیلی باحال بود
Guest posted a comment in درخواست فال ازدواج
سلام منم فال ازدواج میخواستم ممنونم

آمارکده فالینه

ما 122 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مسئولیت استفاده از خدمات فالینه

وب سایت فالینه هیچ مسئولیتی در قبال هر واکنش و عملی که بر پایه ی اطلاعات ارائه شده توسط این وب سایت انجام شود نخواهد بود. تمام اطلاعات ارائه شده فقط به قصد سرگرمی است و وب سایت فالینه مسئول برداشت شخصی شما و عواقب اشتباه برداشت شما نیست و نخواهد بود.  اعتقاد داشتن بازدیدکننده به فال، تفال و ماورا و استفاده از فالهای فالینه دیدگاه و نظر شخصی کاربران میباشد. شما با ورود به وب سایت فالینه تمام مسئولیت های ناشی از انتخاب خود را پذیرفته اید.در غیر اینصورت لطفا از وب سایت خارج شوید.